Общи условия – карта спокойствие

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

“ПМ АУТО БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Настоящите Общи условия за предоставяне на услуги (за краткост „Общи условия“) и Политика за защита на личните данни (за краткост „Политика“) се отнасят за услугите, предоставяни от “ПМ АУТО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: Р.България, град София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. “Антон П. Чехов” №64, ет.1, ап.2 ЕИК 204977757, наричано по-долу „ДРУЖЕСТВОТО”, с електронен адрес за кореспонденция:csp_@abv.bg

Настоящите Общи условия заедно с Политиката за защита на личните данни уреждат отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и всеки един негов клиентползвател на някоя от предлаганите от ДРУЖЕСТВОТО карти.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

1.  КЛИЕНТ “  по смисъла на настоящите Общи условия и Политиката е:
a. всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години);
2.  “ПМ АУТО БЪЛГАРИЯ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление:  Р.България , град София,  п.к . 1113, район Изгрев, ул. “Антон П. Чехов” №64, ет.1, ап.2  ЕИК   204977757 , с електронен адрес за кореспонденция   csp_@abv.bg , е надлежно  регистиран о  в съ г ласие с  Търговския закон на Р. България
3.  „Сервиз към  ДРУЖЕСТВОТО  –  регистриран автосервиз, находящ се в гр. София,  б ул. „ Цветан Лазаров  162А ,  денонощен автоцентър „Петков“  за  краткост  „Автосервиз“;
4.  „Магазин за авточасти към  ДРУЖЕСТВОТО  –  регистриран магазин за авточасти към  ДРУЖЕСТВОТО , находящ се в  гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ 162А , за краткост „Магазин“;
5.  Текущи ремонтни дейности “   обхващат   смяна на консумативи, /масло, филтри, ремъци, ролки, спирачни накладки и крушки   и други /
6.  „Задълбочени ремонтни дейности“ – обхващат ремонт на двигател, на трансмисия и каросерийни ремонти и др.

II. УСЛУГИУСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ

1.  ДРУЖЕСТВОТО  предлага  на своите  членове  три вида карти – сребърна, златна и платинена  (за краткост „Карти“/“Карта“) . Всеки  клиент  може да  получи карта от съответния вид, валидна за определено моторно превозно средство (МПС),  след  подаване на молба и  сключване на индивидуален договор с  ДРУЖЕСТВОТО За целта  клиентът  трябва да предостави писмено данни за МПС – рег. номер, номер на рама, марка, модел и година на производство.
2.  Всеки индивидуален договор съдържа условия за ползване  на картата стойност на картата  и  други права и задължения  на страните .
3.  С тойността на всяка карта се определя индивидуално след извършване на технически преглед и оглед на МПС в сервиз  на  ДРУЖЕСТВОТО  и попълване на анкетна карта , като това важи само при получаване на  платинена  карта. Всички останали карти са с фиксирани суми.
4.  Видове карти  и обхват на включените усл у ги към тях

Вид карта

Включени услуги

Сребърна карта

•  Предоставяне  на услуга пътна помощ при техническа повреда на  посоченото  моторно  превозно средство в рамките на гр. София 24 часа е денонощието;
•  15% отсъпка от стойн остта на  изписаните и вградени  авточасти от склада към  М агазина към  ДРУЖЕСТВОТО ;
•  10% отстъпка стойността за извършени услуги  в А втосервиза към  ДРУЖЕСТВОТО ;
•  Приоритет – приоритетно  приемане на МПС и предоставяне на 24 часови консултантски услуги  по телефон или на място. 
•  Еднократно посещение на адрес безплатно за подмяна  или ремонт  на до две срязани или спукани гуми на МПС
•  Срок на валидност на картата – 1 /една/ година от закупуването

Златна карта

(Приоритет Плюс)

•  Предоставяне на услуга пътна помощ при техническа повреда на посоченото моторно превозно средство в рамките на гр. София 24 часа  в  денонощието;
•  Взимане и връщане на посоченото МПС на конкретен адрес в рамките на град София за извършване на ремонтни дейности;
•  Извършване на текущи ремонтни дейности в рамките на деня на взимане на посоченото МПС (не се включват  задълбочени  ремонтни дейности  и каросерийни ремонти );
•  3  месеца  пълна  гаранция на всички извършени от Сервиза ремонтни дейности  и вложените авточасти за извършения ремонт.
•  20%  отсъпка от стойността на  изписаните и вложените  авточасти от Магазина към  ДРУЖЕСТВОТО ;
•  15 % отстъпка стойността за извършени услуги в Автосервиза към  ДРУЖЕСТВОТО ;
•  Приоритет – приоритетно предоставяне на автомонтьорски услуги в Сервиза на  ДРУЖЕСТВОТО  спрямо други клиенти на  ДРУЖЕСТВОТО  и предоставяне на 24 часови консултантски услуги по телефон или на място;
•  Еднократно посещение на адрес безплатно за подмяна или ремонт на до четири срязани или спукани гуми на МПС ;
•  Еднократна проверка и профилактика на климатична система безплатно;
•  Еднократна безплатна компютърна диагностика за бензинови или дизелови автомобили;
•  Еднократен ежемесечен безплатен преглед на окачването на МПС;
•  Безплатна смяна на масло филтри на МПС еднократно за периода на действие на картата, като безплатна е само услугата.
•  Срок на валидност на картата – 1 /една/ година от закупуването ;

Платинена карта

(Супер приоритет)

•  Предоставяне на услуга пътна помощ при техническа повреда на посоченото моторно превозно средство в рамките на гр. София 24 часа  в  денонощието;
•  Взимане и връщане на посоченото МПС на конкретен адрес в рамките на град София за извършване на ремонтни дейности;
•  Предоставяне на заместващо МПС за времето на ремотни дейности, извършвани от Сервиза .  Заместващото МПС се предоставя след подп и сване на двустранен приемо-предавателен протокол;
•  Извършване на текущи ремонтни дейности в рамките на деня на взимане на посоченото МПС (не се включват  задълбочени  и/или  каросерийни  ремонтни дейности);
•  месеца пълна гаранция на всички извършени от Сервиза ремонтни дейности и вложените авточасти за извършения ремонт, съгласно гаранционните условия на  ДРУЖЕСТВОТО .
•  До три пъти за срока на договора посещение на адрес безплатно за подмяна или ремонт на до четири срязани или спукани гуми на МПС;
•  Еднократна проверка и профилактика на климатична система безплатно;
•  До три пъти за срока на договора безплатна компютърна диагностика за бензинови или дизелови автомобили;
•  Двукратен ежемесечен безплатен преглед на окачването на МПС;
•  Безплатна смяна на масло филтри на МПС трикратно за периода на действие на картата, като безплатна е само услугата
•  Еднократно за срока на договора смяна на накладки.
•  Отстраняване на каросерийни щети по посоченото МПС на обща стойност до 1000 лева за срока на подписания между страните договор без изплащане на парично обезщетение за автомобили на стойност от 2000 лв. до 20 000 лв.  и не включва покриване на щети причинени от природни бедствия /пожар, градушка, както и при тотални щети/, констатирано от вещо лице към асоциацията ;
•  25% отсъпка от стойността на закупени авточасти от Магазина към  ДРУЖЕСТВОТО ;
•  20% отстъпка стойността за извършени услуги в Автосервиза към  ДРУЖЕСТВОТО ;
•  ВИП посрещане и приемане на МПС в сервиза 24 часа в денонощието седем дни седмично, след което  приоритетно предоставяне на автомонтьорски услуги в Сервиза на  ДРУЖЕСТВОТО  спрямо други клиенти на  ДРУЖЕСТВОТО . Прилагане на максимално кратки срокове за извършване на ремонтни дейности по МПС.
•  Срок на валидност на картата – 1 /една/ година от закупуването

5.  Услугите са достъпни само за едно  МПС , отговарящо на следните характеристики :
a. до 3,5 тона (включително и товара) ;
b. леки и лекотоварни автомобили без бусове и камиони;
6.  Услугите важат за  МПС,  посочено при попълване на молбата и при сключване   на   индивидуалния договор за ползване на карта  /договор за абонамент/ . Всяка карта дава право на ползване на включените в нея услуги за срок от 12 месеца от датата на валидност на картата от съответния  ползвател .
7.  Не се предоставят услуги на  МПС , извършващи таксиметрова дейност и /или  микробуси ,  превозващи товари и пътници. 
8.  При сключване  на индивидуален договор всеки  клиент предоставя следните данни: 

Имена, ЕГН, адрес за контакт, телефон, електронна поща,данни за моторното превозно средство – регистрационен номер, марка, модел и други;

9.  ДРУЖЕСТВОТО  не предоставя услуги, предмет на сключен индивидуален договор, при възникване на застра хователни събития – п ътнотр анспортно произшествие (ПТП), п а леж, краж ба и други.
10.  ДРУЖЕСТВОТО  не възстановява средства на своите  клиенти , заплатени при ползване на усл у ги , предоставяни  от трети лица.
11.  В  случаи на неползване на Услугите, включени в  обхвата на закупената  карта, за  уговорения  срок,  ДРУЖЕСТВОТО  не възстановява заплатената от  клиента  стойност, уговорена в индивидуалния договор.
12.  Услугата пътна помощ се предоставя  след подаване на сигнал за възникнала повреда на телефон:  0886 816   546  или 0879 20 20 71.  При о б аждане  клиента на дружеството  предоставя следните данни и информация:
a. номера и вид на картата;
b. регистраци онен номер на МПС, марка и модел;
c. място на обездвижването и посока на движение;
d. телефон и лице за контакт.
13.  ДРУЖЕСТВОТО  не е длъжн о  да предостави услугата пътна помощ при непредоставяне на пълна информация и/или отказ от съдействие на представителите на  ДРУЖЕСТВОТО  от страна на  клиент на  ДРУЖЕСТВОТО .
14.  ДРУЖЕСТВОТО  изпраща  в най-кратък срок  автомобил за пътна помощ непосредствено след получаване на сигнал от  своя  клиент . Времето на пристигане на автомобила е в съответствие с пътните условия, трафика и мястото на обездвижване на МПС на  клиента
15.  Всеки  клиент на  ДРУЖЕСТВОТО  се задължава да изчака автомобила за пътна помощ до пристигането му  на мястото на обездвижване, да осигури достъп до него и да окаже съдействие на представителите на  ДРУЖЕСТВОТО , да предостави  своята карта, личните си данни и данните на МПС на представителя на  ДРУЖЕСТВОТО .  При междувременно отстраняване на повредата след подаване на сигнал за необходимост от пътна помощ,  всеки  клиент  е длъжен незабавно да информира  ДРУЖЕСТВОТО . В този случай  ДРУЖЕСТВОТО  се освобождава от задължението за предоставяне на услугата пътна помощ. Повторно сигнализиране за необходимост от пътна помощ за същото МПС, на същото място се заплаща по установения ценоразпис на  ДРУЖЕСТВОТО .
16.  Представителите на  ДРУЖЕСТВОТО  се освобождават от задължение за предоставяне на услугата пътна помощ, когато повредата е настъпила извън път от републиканската пътна мрежа (черен път, частен път, затворен път и други.). При повреди, настъпили на пътища в курортни комплекси, къмпинги и други със специален режим на достъп,  клиента  е длъжен да осигури достъп на представителите на  ДРУЖЕСТВОТО  за оказване на услугата пътна помощ. В противен случай,  ДРУЖЕСТВОТО  се освобождава от задължението за предо с тавяне на услугата.
17.  В случаи на затворени от официалните власти, труднопроходими, непроходими пътища или при прекъснати пътни съоръжения и други,  ДРУЖЕСТВОТО  се освобождава от задължението за предо с тавяне на услугата пътна помощ. Услугата се извършва след отваряне на пътя в срокове, съобразени с пътната обстановка.
18.  Представителите на  ДРУЖЕСТВОТО  се освобождават от за дължение за предоставяне на услу гата пътна помощ, когато МП С  е на недостъпно и/или непроходимо място и/или при оказване на помощ има риск от нанасяне на щети по МП С  и/или за оказване на помощ е необходима специализирана техника/технически средства.
19.  При риск от нанасяне на щети по МПС в процеса на оказване на път на помощ – представителите на  ДРУЖЕСТВОТО информират надлежно  своя  клиент  за това. Само при и след получаване на изрично  писмено  съгласие от  всеки свой  клиент представителите на  ДРУЖЕСТВОТО  полагат усилия за оказване на услугата . Ако в резултат на това се нан есат  щети върху МПС или товара  му –  ДРУЖЕСТВОТО  не отговаря и не дължи обезщетение на  своя  клиент .
20.  В случай на невъзможност за извършване на услугата пътна помощ поради необходимост от специализирана техника/средства ,   ДРУЖЕСТВОТО  осигурява съдействие за намиране на такава техника/средства, като последните се заплащат от  клиента на  ДРУЖЕСТВОТО .
21.  В случай на  повреда на МПС  в гараж, от където изтеглянето му е невъзможно,  ДРУЖЕСТВОТО   се освобождава от  задължение то за изтегляне на МПС. 
22.  Представителите на  ДРУЖЕСТВОТО :
a. не поставят безплатно вериги против буксуване;
b. не преместват други превозни средства и вещи, за да освободят МПС при предоставяне на услу г а пътна помощ или друга услуга, включена в  обхвата  на съответната карта.
23.  Услугата пътна помощ , както и услугите посочени в  параграф  II ,  чл.4 от настоящите общи условия  не се предоставя т :
a. При предоставяне на подвеждаща/невярна информация от страна на  клиента   към  ДРУЖЕСТВОТО , в следствие на което представителите на  ДРУЖЕСТВОТО  са въведени в заблуждение;
b. При грубо отношение от страна на  клиента  към представители на  ДРУЖЕСТВОТО ;
c. При подаване на сигнал за необходимост от пътна помощ без такава да е необходима.
24.  Услугите към клиент  се прекратява т  незабавно и без връ щ ане на заплатената от него сума по сключения индивидуален договор за карта при проява на някой от гореизброените случа и .
25.  Общите условия за използване на  Картите  сами по себе си представляват договор, който всеки  клиент  сключва с  ДРУЖЕСТВОТО , в качеството  им на страни по договор за предоставяне на услуги .
26.  Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата  им редакция , така и за всички промени, направени в  нея  под формата на допълнителни изменен ия  и други.
27.  ДРУЖЕСТВОТО  запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия и Политиката за защита на личните данни, като за това е длъжн о  изрично да уведомява  клиентите   си  на посочените от тях еле к тронни пощи
28.  Ако  клиентът  изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на електронен адрес  csp @abv.bg  се счита, че договорните взаимоотношения между страните  остават в сила по О бщите условия, които са били в с ила към датата на п одписване на договора между тях,  до изтичане на срока на договора .
29.  ДРУЖЕСТВОТО  не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите .
30.  ДРУЖЕСТВОТО  събира и използва информацията за целите на директния маркетинг (след предварително дадено съгласие), статистически цели, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети. За статистически цели, Предоставяната информация е  псевдонимизарана  и не е възможно конкретният  клиент на  ДРУЖЕСТВОТО  да бъде идентифициран ( анонимизация ).
31.  ДРУЖЕСТВОТО   има право, но не и задължение да прекрати едностранно и без предизвестие  договора на всеки свой клиент , който не спазва задълженията си по смисъла на настоящите Общи условия, Политиката и добрите нрави.

IX.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на ДРУЖЕСТВОТО

1.  ДРУЖЕСТВОТО   се задължава да: 
●  полага  необходимата  грижа   при осъществяване на дейността си;
●  спазва поетите задължения при условията на настоящите Общи условия  и Политиката .
2.  ДРУЖЕСТВОТО   не отговаря при неизпълнение на задълженията си, поети по силата на настоящите Общи условия, при форсмажор   или други обстоятелства, настъпили не по вина и извън контрола на  ДРУЖЕСТВОТО , които не са могли да бъдат разумно предвидени. За форсмажор се счита и невъзможна доставка на услуги към  ДРУЖЕСТВОТО   от трети страни/партньори, която невъзможност е следствие от форсмажорни обстоятелства. За форсмажор се считат  непреодолима сила, забрана за преместване на съответното МПС и др у ги подобни до отпадане на такава забрана,  война , пожар, природни бедствия, обща стачка, крупни аварии, правителствени мерки, законодателни мерки, промени в регламента и условията на търговия с чужди държави и други подобни. 

Права и задължения на клиента на ДРУЖЕСТВОТО

3.  Клиента на  ДРУЖЕСТВОТО  има право на достъп и на корекция на личните си данни, предоставени при  попълване на молба и сключване на индивидуален договор с  ДРУЖЕСТВОТО .
4.  Всеки  клиент на  ДРУЖЕСТВОТО  се задължава:
●  Да уведоми  ДРУЖЕСТВОТО   на посочената еле к тронна поща:  csp_@abv.bg   при изгубена или повредена карта. В 14-дневен срок  ДРУЖЕСТВОТО  издава дубликат на картата след заплащане на такса в размер на  30  лева; 
●  Да уведоми  ДРУЖЕСТВОТО  на посочената еле к тронна поща:  csp_@abv.bg  при промяна на предоставените данните за контакт;
●  Да предоставя на вярна и точна информация на  ДРУЖЕСТВОТО  при подаване на сигнал за необходимост от пътна помощ  и при искане за предоставяне  на услугите по индивидуалния договор ;
●  При ползване на услугите да спазва поетите задължения по  настоящите Общи условия, законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия;
●  Да се обръща и контактува с представители на  ДРУЖЕСТВОТО  в духа на  доброжелателство и взаимно уваже ние.
5.  Законните представители  на юридически лица,  клиенти на  ДРУЖЕСТВОТО ,  или надлежно упълномоще ните от тях лица представляват  съответното юридическо лице в отношенията му с  ДРУЖЕСТВОТО  и възникналите права и зад ължения по сключения между стран ите индивиду а лен договор.
6.  Ако  клиентът на  ДРУЖЕСТВОТО  наруши някое от поетите от него задължения по настоящите Общи условия, той носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.
7.  Клиентът на  ДРУЖЕСТВОТО   носи отговорност за всички вреди /щети , които е причинил на  ДРУЖЕСТВОТО  в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ  

1. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:
a. преустановяване на дейността на  ДРУЖЕСТВОТО ;
b. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
c. други предвидени в настоящите Общи условия случаи;
d. други предвидени в закона случаи ;
e. При изтичане на срока на договора и неговото неподновяване;

IV. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Термини:
●  „лични данни“ – всяка информация, която се отнася до физическото лице (субект на лични данни) и чрез която може да бъде идентифицирано по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (за краткост „Регламент“); 
●  „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ – лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
•  „субект на лични данни“ – всяко физическо лице  клиент на  ДРУЖЕСТВОТО   и упълномощените от него лица ;
•  „обработване на лични данни (Обработване)“ – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства  като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 
•  „профилиране“ – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение; 
•  „псевдонимизация“ – обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано (анонимизиране); 
2. Принципи
•  В  дейността си по обработка на лични  данни  ДРУЖЕСТВОТО  следва принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.
•  ДРУЖЕСТВОТО   събира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва събраните лични данни по-нататък по начин, несъвместимо с тези цели.
•  ДРУЖЕСТВОТО   съхранява лични данни във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. 
•  ДРУЖЕСТВОТО   обработва личните данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и  срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“).
3. ДРУЖЕСТВОТО   полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за  Клиента  съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод на предоставяне стоките/услуги – предмет на настоящите Общи условия и включената в тях Политика за защита на личните данни.
4. При  сключване на Договор за предоставяне на услуги   клиента на  ДРУЖЕСТВОТО  предоставя следните лични данни: 
a. Имена, ЕГН, адрес за контакт, телефон, елетронна поща; данни за моторното превозно средство;
5. С цел разглеждане и разрешаване на подадени жалби, запитвания, искания или други въпроси и кореспонденция, отправени в комуникация  с  ДРУЖЕСТВОТО  постъпили чрез електронна поща,  ДРУЖЕСТВОТО   съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.
6. ДРУЖЕСТВОТО   може да обработва и други данни, отнасящи се до  всеки от  неговите клиенти , в случаите, когато  те  предостав ят доброволно такива данни чрез попълване на съответ ната документация  и други.
7. ДРУЖЕСТВОТО  събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в Общите условия и Политиката, неразделна част от тях, които могат да бъдат:
a.  Цели, необходими за  предоставяне на услуги в съответствие с притежаваната от  клиента на  ДРУЖЕСТВОТО  карта  и други;
b.  Цели, за които  клиента на  ДРУЖЕСТВОТО  е дал своето изрично съгласие;
c.  Цели, свързани със защита на легитимен интерес на  ДРУЖЕСТВОТО ;
d.  Цели, необходими за изпълнението на законоустановени задължения на  ДРУЖЕСТВОТО .
8. Всеки  клиент  предоставя лични данни с цел използването на предоставяните от  ДРУЖЕСТВОТО   услуги, включително и обработката на предоставените лични данни за последваща легитимация на  Клиента  като  подаване на сигнал за необходимост от пътна помощ, запазване на час за ремонт на МПС и други.
9. Всеки  клиент  предоставя лични данни с цел упражняване на правата и законните интереси на  ДРУЖЕСТВОТО , включително и по съдебен ред; във връзка със защита на личните данни на  всеки  клиент , във връзка с предоставяне след поискване на съхраняваните и обработвани от  ДРУЖЕСТВОТО  лични данни от компетентни и контролни държавни и административни органи, включително и от съдебни органи.
10. ДРУЖЕСТВОТО  се задължава да уведомява всеки  клиент  при предоставяне на обработваните от него лични данни съобразно действащото законодателство.
11. ДРУЖЕСТВОТО   обработва предоставените от  Клиента  лични данни след получаване на изрично съгласие за това, на законово основание и/или легитимен интерес.

Типове данни

Период на съхранение

Информация

Данни и информация при подаване на молба и сключване на индивидуален договор.

За целия период на изпълнение на подписания договор и до 5 (пет) година от изпълнение на договора

Предоставените данни идентифицират всеки член. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след изпълнение на договора. След изтичане на 5 години данните се унищожават.

Жалби, запитвания, искания или други въпроси /кореспонденция, отправени в комуникация към ДРУЖЕСТВОТО

За срок до 5 (пет) години

ДРУЖЕСТВОТО съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване  

16. Срокът за съхранение на данни се продължава п ро порционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции, в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и/или намаляват съответно на промените.
17. ДРУЖЕСТВОТО  може да предоставя  обобщена  статистика  за дейността си  на трети лица съгласно настоящата Политика и Общи условия. Данните, които се предоставят на трети лица са псевдонимизирани – личните данни са обработени по такъв начин, че те не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни/ клиент .
18. Съгласно настоящата  Политика  всеки  клиент на  ДРУЖЕСТВОТО  има право:
a.  да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от  ДРУЖЕСТВОТО търговска дейност (Право на информираност);
b.  да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъщ е ств я ва се чрез посочените контакти);
c.  да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни (Право на коригиране);
d.  да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение (Право на изтриване);
e.  да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни);
f.  да изиска от  ДРУЖЕСТВОТО  да уведоми всяко трето лице, на което последното е предоставило лични данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни (Право за уведомяване на трети лица);
g.  да изиска от  ДРУЖЕСТВОТО   да му предостави събраните от него и отнасящи се до  него  лични данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните);
h.  по всяко време да оттегли съгласието си за обработването на лични му данни, което е на базата на дадено съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му (Право на оттегляне на съгласие);
i.  Да в ъзрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение);
j.  Да подаде жалба до компетентен надзорен орган:

​​​​Комисия за защита на личните данни

​​​​Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, 

​​​​тел.: (02) 940 20 46

​​​​факс: (02) 940 36 40

​​​​Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

​​​​Уеб сайт: www.cpdp.bg

24.  ДРУЖЕСТВОТО   не използва технологии, които обработват лични данни, така че субектът на лични данни (физическо лице член на асоциацията ) да е обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на лични данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на права, свободи и легитимни интереси на субекта на лични данни.
25.  ДРУЖЕСТВОТО   не носи отговорност за верността на предоставяните от  клиента на  ДРУЖЕСТВОТО  данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и/или злоупотреба  всеки член  следва да уведоми  ДРУЖЕСТВОТО незабавно.
26.  Всеки  клиент  може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към  ДРУЖЕСТВОТО   и при наличие на такова към Длъжностното лице по защита на данните .

V. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между ДРУЖЕСТВОТО и негов клиентсе решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

VI. Други разпоредби

Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща csp_abv.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на ОУ, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

     При несъгласие от страна на клиент на ДРУЖЕСТВОТО с настоящите Общи условия ДРУЖЕСТВОТО отказва да предостави предлаганите от него услуги, както и да бъде страна по правоотношения със съответния клиент.